WARUNKI GWARANCJI

Maven Andrij Mażar z siedzibą we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 142B/1, zwaną dalej „Gwarantem”, udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie Produkty wyprodukowane przez firmę „Lismaster” Sp. z o.o., zwane dalej „Produktem” lub „Produktami”, które zostały zakupione na terenie Polski oraz zostały zainstalowane na terenie Polski. Wszystkie „Produkty” zostały starannie wyprodukowane i poddane skrupulatnej kontroli przed wysyłką.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i fabryczne.

Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu podpisania PROTOKOŁU ODBIORU ( bądź innego dowodu dostawy) i obowiązuje 24 miesięcy lub zgodnie z przepisami zawartymi w umowie wyprodukowania mebli na wymiar.

W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo: mail: info@mvnfurniture.com tel. 788 042 365.

Podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest dowód zakupu. Ewentualne szkody i wady stwierdzone w chwili zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu wyrobu, nie później niż po upływie dwóch dni od daty zakupu. Instrukcja użytkowania „Produktów” jest dostępna na stronie internetowej www.mvnfurniture.com.

Warunkiem uznania gwarancji w okresie gwarancyjnym jest ścisłe stosowanie się do instrukcji użytkowania i konserwacji określonych w niniejszym dokumencie oraz instrukcji użytkowania mebli, między innym:

 • Systematyczne czyszczenie i konserwacja wyrobu zgodnie z zaleceniami.
 • Utrzymywanie aktywnej i sprawnej wentylacji, gwarantującej nieprzegrzewanie mebli i eliminujące zbytnią wilgotność.
 • Użytkowanie wyrobu w warunkach przeciętnego oświetlenia sztucznego i naturalnego.
 • Nieprzeciążanie ław, stołów, lad, regałów metalowych ponad obciążenie wynikające z przeznaczenia tych rzeczy i sposobu ich zwykłej eksploatacji.

Gwarancją nie są objęte:

 • uszkodzenia mechaniczne (obicia forniru, farb, uszczerbienia blatów, elementów z plexi itd.),
 • uszkodzenia transportowe,
 • części ulegające zużyciu,
 • uszkodzenia części łatwo łamliwych,
 • korozja produktu spowodowana niewłaściwym użytkowaniem, warunkami atmosferyczni innymi niż zalecane,
 • elementy, których regulację może przeprowadzić użytkownik (regulacja zawiasów, poziomowanie stolików, dokręcenie poluzowanej części),
 • elementy uszkodzone w wyniku działania wody lub innych szkodliwych środków (metal, drewno, tapicerka),
 • elementy produkowane i montowane na obiekcie, zależne od innych elementów architektury stałej, wykonanych niezgodnie ze sztuką jak np. krzywe ściany, posadzka, płytki,
 • zabrudzenia mebli powstałe w procesie użytkowania, już po podpisaniu protokołu odbioru,
 • uszkodzenia powstałe z niewłaściwego sposobu użytkowania mebli,
 • uszkodzenia powstałe w wyniku wykorzystywania mebli niezgodnie z przeznaczeniem,
 • naturalnie zużywające się elementy w procesie użytkowania (wytarcia, rysy na blatach, powłoce lakierniczej, źródła światła itd.),
 • zmian w miękkości, sprężystości poduch, oparcia, poręczy i siedzisk, które są rezultatem normalnego użytkowania,
 • mechacenia, kurczenia się i płowienia tkaniny występującego jako efekt normalnego użytkowania,
 • pęknięcia lub zadrapania elementów plexi spowodowane używaniem do ich czyszczenia płynów z zawartością alkoholu, rozpuszczalników oraz czyścików metalowych (druciaków).

Utrata gwarancji

Utrata uprawnień gwarancyjnych ma miejsce w następujących przypadkach:

 • niewłaściwego używania Produktu, używania niezgodnie z przeznaczeniem, użycia siły lub ingerencji w wyrób poza serwisem Maven,
 • brak czyszczenia i konserwacji wyrobu skutkującym widocznym zaniedbaniem i zanieczyszczeniem,
 • czyszczenia i konserwacji środkami z zawartością alkoholu, rozpuszczalników oraz czyścików metalowych (druciaków),
 • użytkowanie niezgodne z instrukcją użytkowania przekazaną przy składaniu zamówienia, przy odbiorze całościowym prac, dostępną również na stronie internetowej www.mvnfurniture.com,
 • zbyt intensywne oświetlenia światłem słonecznym lub sztucznym,
 • użytkowania wyrobu w pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności, w których nie zapewniono odpowiedniej cyrkulacji powietrza,
 • zalania mebla wodą lub inną cieczą i powstania w wyniku tego uszkodzeń,
 • stwierdzenie wykonywania naprawy lub poprawek we własnym zakresie,
 • uszkodzenia mechanicznego,
 • uszkodzenia w trakcie rozpakowywania i montażu, dokonywanego przez klienta we własnym zakresie,

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi/gwarancji, jeżeli Kupujący w chwili wydania mu Towaru o wadach wiedział.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady, które powstały po wydaniu towaru Kupującemu, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej uprzednio w Towarze.

Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia towaru po jego odbiorze i powiadomienia Sprzedającego o ewentualnych wadach. Niepowiadomienie Sprzedającego o istniejących wadach towaru w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru towaru przez Kupującego lub w przypadku wad ukrytych – w terminie 2 dni roboczych od dnia wykrycia wady ukrytej, powoduje wygaśnięcie wszelkich uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi/gwarancji.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady będące konsekwencją wad wcześniej istniejących o których Kupujący wiedział, a nie poinformował Sprzedającego w odpowiednim terminie lub nie zaprzestał użytkowania w celu ograniczenia powstawania dalszych szkód.